Cena FCHGO „Svět budoucnosti: Nejlepší FCH aplikace“

Organizátoři mezinárodní soutěže, při které se uděluje cena FCHgo vyzývá žáky, aby představili inovativní aplikace technologie FCH, které v budoucnu změní náš každodenní život. Tématem soutěže je „Svět budoucnosti: nejlepší aplikace FCH“. Týmy žáků jsou vyzvány, aby předložily svůj projekt ve formě filmu, fotopříběhu, koláže, modelu nebo jakýkoli jiný kreativní produkt, který se týká tohoto tématu. Projekt by se měl zaměřit na budoucí použití technologie FCH a měl by být výsledkem týmové práce. Termín je prodloužen do konce března.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Program THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

Polsko představilo návrh své vodíkové strategie

Strategie stanovuje ambiciózní ale zároveň realistické cíle pro rozvoj vodíkových technologií v Polsku. Dále definuje celkem 40 opatření nezbytných k dosažení stanovených cílů, zaměřených na využití národního technologického, vědeckého a výzkumného potenciálu v oblasti moderních vodíkových technologií a vytvoření národní vodíkové ekonomiky, která ovlivní tři hlavní odvětví: energetiku, dopravu a průmysl.

Platforma pro vodíková údolí

V půlce ledna byla oficiálně představena platforma pro vodíková údolí. Této online akce se zúčastnilo více než 1 000 účastníků z celého světa. Vodíková údolí se v poslední době stala globálním fenoménem a po celém světě se objevují integrované a složité projekty, jejichž cílem je urychlit rozvoj vodíkové ekonomiky. Platforma představuje a spojuje stávající regionální klastry s 32 vodíkovými údolími z 18 zemí, které jsou již v platformě. Je zaměřen především na vývojáře projektů, ale také zvyšuje povědomí mezi tvůrci politik.

IRENA - jak podpořit rozvoj vodíku?

Mezinárodní agentura IRENA zpracovala a zveřejnila zprávu, která se věnuje otázce budoucího rozvoje vodíku, jeho nákladům a bariérám, které je potřeba odstranit a tím stimulovat rozvoj vodíkového hospodářství.

IEA počítá s vodíkem

Mezinárodní energetická agentura (IEA) představila první cestovní mapu pro dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. V daném dokumentu počítá i s vodíkem.

Amerika vsadí na vodík

Spojené státy americké chtějí vsadit při plnění klimatických cílů na vodík. Premiantem zůstává Kalifornie. V letošním roce chce zahájit projekt přimíchávání vodíku (až do podílu 1 %) do plynárenské sítě. Dále také bude podporován rozvoj vodíkové mobility. Klíčovým prvkem také zůstává úprava relevantní legislativy

Clean Hydrogen Monitor 2020

Evropská asociace Hydrogen Europe zpracovala zprávu „Hydrogen Europe´s Clean Hydrogen Moitor“, která poskytuje přehled čistých vodíkových technologií v Evropě. Zpráva bude pravidelně aktualizována jednou ročně.

Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů

Zástupci 23 členských států EU podepsali Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů (Hydrogen Manifesto), kde je deklarován zájem na rozvoji projektů společného evropského zájmu IPCEI. Rakousko, Dánsko, Španělsko a Portugalsko však mají k finálnímu znění výhrady, kdy ve své deklaraci vyjadřují požadavek, aby podporované vodíkové IPCEI projekty byly zaměřené výhradně na zelený vodík tj. vyráběný pouze z obnovitelných zdrojů. Pro ČR je pozitivní, že ostatní státy se přiklánějí více k myšlence postupného přechodu na bezemisní ekonomiku s využitím i nízkoemisního vodíku.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union