Připojení k platformě

Do platformy je možné přistoupit. Platforma uvítá nové členy, kteří:

 • Vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti vývoje vodíkových technologií či vodíkového hospodářství, anebo se na něm finančně či personálně podílejí
 • Jsou právnickou osobou

Podmínky a benefity členství:

ŘÁDNÝ ČLEN

Řádný člen spolku má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení spolku. Statutární orgány spolku – představenstvo, viz. §10, resp. jeho členové, mohou být voleni pouze ze zástupců řádných členů spolku. O přijetí řádného člena rozhoduje představenstvo a následně schvaluje valná hromada Spolku na svém nejbližším zasedání.

 • má nárok na jeden hlas na valné hromadě
 • má přednostní přístup k neveřejným informacím, ke kterým má platforma přístup díky svým aktivitám a spolupráci s partnerskými subjekty a spolky
  • z oblasti vodíkových aktivit v zahraničí, novinek z orgánů Evropského společenství, dotační programy, výsledky studií a výzkumů, informace o výzvách
  • z veřejných a neveřejných zdrojů poskytnutých ostatními členy platformy
 • má možnost se zaštítit jménem platformy (po formálním schválení řídícím orgánem platformy) v komunikaci s úřady v rámci prosazování cílů a legislativních a pracovních požadavků členů
 • může využít kontaktů platformy pro vyhledání a zprostředkování partnerů pro projekty člena
 • má nárok na zvýhodněné podmínky a možnost prezentace a propagace člena na akcích (konference, seminář, workshop) pořádaných platformou
 • má nárok na uvedení člena se stručným popisem činnosti ve svých marketingových materiálech (tiskoviny, letáky, web, sociální sítě atd.) a oficiálních tiskových zprávách (cca 10x za rok)
 • má právo na publikaci projektů či novinek souvisejících s činností člena a zároveň aktivitami platformy na webovém portále platformy
 • má nárok na měsíční „členský newsletter“ se souhrnem aktivit platformy za dané období
 • přístup k podrobným informacím o aktivitách dalších subjektů v ČR, EU a ve světě
 • možnost účastnit se na společných projektech v oblasti vodíkových technologií (SF EU, MPO, MDČR, MŽP ...)
 • snadnou komunikaci se zainteresovanými organizacemi i jednotlivci
 • prestiž ze zapojení do Hi-tech oblasti (nejen Vývoje a Výzkumu)
PŘIDRUŽENÝ ČLEN
 • O přijetí přidruženého člena rozhoduje představenstvo a následně schvaluje valná hromada Spolku na svém nejbližším zasedání. Přidružený člen spolku je informován o výsledcích jednání valné hromady Spolku, může se jejího jednání účastnit s hlasem poradním. 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře
Image
European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union