Kde se ve světě nacházejí bohatá ložiska vodíku?

 kde-se-ve-svete-nachazeji-bohata-loziska-vodiku 330Při uvažování o vodíku jako o zdroji energie by bylo dobré zamyslet se nad tím, odkud je možné vodík získávat. Na otázku, kde se ve světě nacházejí ložiska vodíku, není však vůbec jednoduchá odpověď. Dalo by se totiž říci, že jsou všude a nikde. Vzhledem k ochotě vodíku reagovat s jinými prvky za vzniku různých sloučenin se na Zemi žádné skutečné ložisko samotného vodíku najít nepodařilo. A velmi pravděpodobně ani nepodaří. Vodík je nicméně možné získat například z ropy, zemního plynu nebo uhlí, což jsou zdroje, které se dnes využívají nejčastěji. Takto získaný vodík však zůstává závislý na fosilních, tedy neobnovitelných, zdrojích energie.

V nedávné době se na internetovém zpravodajství objevil článek s názvem „Konec fosilních paliv? Vědec nabízí levně dostupný vodík jako nový zdroj energie“. V tomto případě byly k výrobě vodíku využity mikroorganismy, které vodík získávaly z xylózy (polysacharid obsažený v některých stéblech a dřevě). V diskuzi k uvedenému článku se jeden ze čtenářů pozastavil nad tím, kolik zemědělské půdy bude potřeba obětovat na produkci vodíku touto cestou. Nejrozumnější odpověď by samozřejmě byla, že žádnou. U těchto systémů se předpokládá, že budou využívat místních zdrojů. Příkladem může být indiánská rezervace Blue Lake Rancheria v USA, kde budou využívat dřevěné zbytky ze dřevozpracujících závodů. Dřevěný odpad bude pomocí pyrolýzy přeměněn na směs vodíku a dalších plynů, zejména oxidů uhlíku. Přečištěním se získá čistý vodík, který bude použit v palivovém článku k výrobě elektřiny, kterou budou zásobovány místní obchody. Teplo vzniklé při konverzi vodíku na elektrickou energii bude použito k vyhřívání plaveckého bazénu. Celý proces je účinnější a čistší, než by bylo přímé spálení dřevěného odpadu. Obdobná situace nastává s využitím plynů vznikajících na skládkách, které jsou bohaté na metan (zemní plyn, CH4). Ten může být po přečištění použit buď přímo jako zdroj vodíku, třeba pro uhličitanový palivový článek, nebo sloužit k jeho výrobě. Druhý zmíněný přístup používá například závod BMW US Manufacturing. Vyrobený vodík se pak v tomto závodu používá k napájení vysokozdvižných vozíků. Přesto, že se v těchto případech jedná o vodík pocházející z obnovitelných zdrojů, které jsou tak efektivně využívány, vzniká při jeho výrobě také oxid uhličitý, což může být považováno za určitou nevýhodu.

Po celém světě však existují provozy, ve kterých vzniká vodík jako vedlejší produkt. Jedná se například o chemické závody vyrábějící hydroxid sodný/draselný a chlor. K takovým patří i závod v Essexu, kde byla instalována a v průběhu dubna tohoto roku bude spuštěna zkušební jednotka palivového článku, který bude zásobován právě vodíkem vznikajícím jako vedlejší produkt. Nainstalovaná zkušební jednotka poslouží k otestování a vyhodnocení stability v zásobování vodíkem a přídavné infrastruktury předtím, než bude později v tomto roce naistalována jednotka o výkonu 1 MW elektrické energie.

Čistým, obnovitelným a perspektivním zdrojem vodíku jsou bezpochyby větrná a sluneční energie. V tomto případě se nejedná jen o fakt, že tyto zdroje mohou dodat „čistou“ elektrickou energii, která může být dále využita k získání vodíku z jeho největší světové zásobárny - vody. Velmi důležitým aspektem totiž je, že tyto obnovitelné zdroje a vodík si mohou být navzájem prospěšné. S neustále rostoucím zastoupením větrné a sluneční energie na zásobování společnosti elektrickou energií roste riziko poškození elektrické rozvodné sítě v důsledku jejich nestálého výkonu. To je také vlastnost, která obnovitelné zdroje staví do značně obtížné pozice. Nicméně, jejich propojením s elektrolyzéry vody by bylo možné přebytečnou elektrickou energii uložit do chemické energie vodíku a použít ji až v případě potřeby. Případně může být takto získaný a uskladněný vodík použit pro vodíkové dopravní prostředky. Nadějným signálem, že tento koncept nežije pouze v představách nadšenců do vodíkových technologií, pak může být to, že firma Hydrogenics bude pro E.ON v Hamburku budovat 1 MW elektrolyzér vody, který bude využívat přebytky elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Daryl Wilson, prezident a výkonný ředitel, k tomu řekl … „Systém ukládající energii do vodíku dokáže spotřebovávat přebytečnou energii, když je to potřeba, a dodávat ji, když je to vyžadováno. Dokáže tak vyrovnávat nestabilitu sítě a zvýšit užitečný výkon“…

Zdroje:

Blue Lake Rancheria

Fuel Cell Energy

Hydrogenics

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union