Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

 

fch-ju OK 330Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (Společný podnik pro palivové články a vodík) je samostatným právním subjektem zřízeným podle legislativy EU, který je od roku 2008 zodpovědný za určování strategie a administraci podpory výzkumu a vývoje vodíkových technologií z prostředků EU. Každoročně vypisuje výzvy pro podávání návrhů projektů v této oblasti výzkumu, zajišťuje hodnocení a výběr přihlášek a následně administruje podpořené projekty. Co se ale pod tímto názvem skrývá konkrétně?

Vezměme to popořádku. Zmíněný „společný podnik“ představuje sdružení více než šedesátky průmyslových subjektů, k nimž patří společnosti jako Volkswagen, Shell, Linde Gas, Rolls-Royce nebo Ballard a přibližně stejného počtu vědeckých výzkumných institucí z dvaceti zemí. Své zástupce mezi vědeckými výzkumnými institucemi má díky Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a Ústavu jaderného výzkumu Řež i Česká republika. Třetím „velkým“ členem je, spolu s průmyslovými společnostmi a výzkumnými institucemi, Evropská komise.

Zájmová oblast tohoto sdružení je celkem zřejmá. FCH JU se angažuje v celém spektru vodíkových technologií a příbuzných oblastí zahrnujících dopravu a infrastrukturu čerpacích stanic, výrobu a skladování vodíku, stacionární a kombinované zdroje elektrické a tepelné energie, ale také rozvoj legislativy spojené s vodíkem, stejně jako rozšiřování povědomí široké veřejnosti o vodíkových technologiích. Ona zmíněná angažovanost se projevuje jako podpora (zejména finanční) výzkumu a vývoje, či zavádění a demonstrací vodíkových technologií, s cílem jejich rychlejšího prosazení a uplatnění na trhu a v běžném životě. Pro tyto účely disponuje FCH JU na roky 2008 – 2013 rozpočtem minimálně 940 mil. €.

Vzniku tohoto „nového poskytovatele“ finančních prostředků ve vědě a výzkumu (VaV) na evropské úrovni předcházel zdlouhavý proces, na jehož počátku stála Evropská technologická platforma pro vodík a palivové články, která byla ustavena z popudu 6. Rámcového programu EU pro VaV a od roku 2003 sdružovala zástupce průmyslu, vědecké komunity a veřejné správy. Vize platformy, aby vodíkové technologie hrály významnou úlohu v budoucím energetickém systému v Evropě, vedla v roce 2008 ke vzniku Evropské technologické iniciativy (Joint Technology Iniciative, JTI), partnerství veřejného a soukromého sektoru, které poskytlo rámec pro mobilizaci veřejných a soukromých zdrojů určených k naplnění cílů platformy.

Od roku 2008 se FCH JU účastnilo okolo jednoho sta projektů, ze kterých byla největší část zaměřená na aplikaci stacionárních zdrojů energie a kombinovaných jednotek, schopných dodávat jak elektrickou energii, tak teplo (35 projektů). Většina podporovaných projektů pak byla zaměřená na výzkum a technologický vývoj (56 projektů). FCH JU tak představuje zhruba 20 % výzkumných aktivit v oblasti vodíku a palivových článků v Evropě.

V současné době se finalizují podmínky financování výzkumu a vývoje pro příští programové období (2014-2020). Poslední vývoj naznačuje, že samostatný Společný podnik pro palivové články a vodík bude existovat i nadále, stejně jako zůstanou zachovány také cíle a rozsah působení FCH JU.

Zdroje:

FCH JU