České uhelné regiony podepsaly memorandum o spolupráci k rozvoji vodíkového hospodářství

České uhelné regiony podepsaly memorandum o spolupráci k rozvoji vodíkového hospodářství

Uhelné regiony v České republice spojily své síly, aby podpořily využívání vodíkových technologií a rozvoj "vodíkových údolí" v rámci úsilí o přechod k udržitelnějšímu hospodářství. Cílem memoranda, které podepsali hejtmani Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, je podpořit spolupráci mezi uhelnými regiony v transformaci tak, aby se jejich přeměna v prosperující regiony 21. století mohla skutečně udát.

Tyto kraje jsou dlouhodobě hlavními dodavateli energie pro celou Českou republiku a významnými centry průmyslu a vysokého školství. Podniky sídlící v těchto regionech jsou proto schopny vyrábět vodík a integrovat vodíkové technologie do svých výrobních programů. Vysoké školy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji mají také značné znalosti a možnosti spolupráce s dalšími českými i zahraničními akademickými institucemi na podporu vodíkového výzkumu a získávání studentů pro nově vznikající obory.

Memorandum podepsané hejtmany má za cíl podpořit spolupráci mezi uhelnými regiony v České republice. Cílem je dosažení klimatických cílů, kvality životního prostředí a prosperity země a jejích regionů. Memorandum je zaměřeno na využití vodíku, a to jak na podporu aplikace vodíkových technologií, tak na koordinaci rozvoje konceptu "vodíkových údolí".

Regiony jsou připraveny realizovat významné vodíkové projekty, a to jak na straně výroby, tak na straně využití. Dohodly se proto nejen na vzájemné spolupráci, ale vytvořily i platformy pro spolupráci mezi veřejným, soukromým a akademickým sektorem.

Ústecký kraj se nadále snaží udržet si svůj význam energetického srdce České republiky i v souvislosti s energetickou transformací. Kraj vytvořil regionální vodíkovou strategii a definoval cíle, kterých chce v následujících letech dosáhnout. V kraji již existují vodíkové projekty, jako je využití vodíku vznikajícího v chemickém provozu Spolchemie k plnění vodíkových autobusů ve městě Ústí nad Labem nebo plán kraje na využití vodíkových vlaků a celá řada rozvojových aktivit podnikatelských subjektů. Region má potenciál pro rozvoj komplexního hodnotového řetězce vodíku od jeho výroby, přes efektivní způsoby skladování a distribuce, až po jeho využití v různých oblastech průmyslu, v neposlední řadě v oblasti bezemisní mobility a snižování energetické náročnosti budov.

Rozvoj vodíkového hospodářství dlouhodobě podporuje Vodíková platforma Ústeckého kraje, která sdružuje subjekty z řad firem, krajské a městské úrovně, univerzit a výzkumných institucí. Kraj je aktivní v mezinárodních vodíkových partnerstvích jako je Hydrogen Europe a Hydrogen Valleys. Další meziregionální spolupráce přispěje k rozvoji vodíkové infrastruktury, a především pak ke koordinovanému zajištění financování těchto aktivit.

Moravskoslezský kraj založil společně s vysokými školami a podniky Vodíkový klastr. V současné době má 28 partnerů, kromě Moravskoslezského kraje, VŠB-TUO, řadu velkých i menších firem, které se hodlají aktivně podílet na výrobě zařízení pro výrobu, distribuci a využití vodíku. V kraji tak postupně vzniká nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, ve kterém najde práci velké množství lidí a které pomůže kraji v budoucnu fungovat bez spalování uhlí.

Mezi aktivity Moravskoslezského kraje patří spolupráce s městem Ostrava na pilotním projektu vybudování první vodíkové čerpací stanice v Ostravě-Hranečníku. Kraj se také zaměřil na pilotní provoz regionálních vodíkových autobusů. Ve fázi hodnocení je také první výběrové řízení na poskytovatele regionální dopravy s cílem zajistit až 10 vodíkových autobusů pro Karvinsko na lince Havířov – Ostrava.

Zdroje: https://www.euractiv.com/section/politics/news/czech-coal-mining-regions-want-to-be-hydrogen-valleys/

https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/uhelne-kraje-podepsaly-memorandum-o-vodiku-uhli-s-nim-nenahradime-okamzite-ale-perspektivu-ma-rika-vondrak/

https://www.mzp.cz/cz/news_20230404-Hejtmani-uhelnych-regionu-podepsali-na-Ministerstvu-zivotniho-prostredi-vodikove-memorandum-Cilem-je-vetsi-mezikrajska-spoluprace-pro-rozvoj-vodikovych-technologii

https://www.petrkulhanek.cz/hejtmani-uhelnych-regionu-podepsali-na-ministerstvu-zivotniho-prostredi-vodikove-memorandum-cilem-je-vetsi-mezikrajska-spoluprace-pro-rozvoj-vodikovych-technologii/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union