O krok blíž k vodíku: Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o Aktu o průmyslu pro nulové čisté emise

O krok blíž k vodíku: Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o Aktu o průmyslu pro nulové čisté emise

Nařízení o průmyslu pro nulové čisté emise vychází z průmyslového plánu obsaženého v Zelené dohodě pro Evropu. Cílem tohoto nařízení je podpořit průmyslové zavádění bezuhlíkových technologií, tj. technologií umožňujících snížit uhlíkové emise na nulu. Současné znění nařízení uvádí seznam technologií pro nulové čisté emise a kritéria pro výběr strategických projektů zahrnujících dekarbonizační technologie. NZIA jako jednu se strategických „net-zero“ technologií uvádí obnovitelný vodík.

Pokud bude NZIA přijata v současném znění, usnadní podmínky pro investice do ekologických technologií zjednodušením povolovacích postupů, zpřehlední, zjednoduší a posílí investiční schémata pro dekarbonizační technologie a posílí důraz na vzdělání a kvalifikaci v oblasti tzv. green jobs.

Současné znění NZIA říká, že obnovitelný vodík se stane jedním ze stavebních kamenů dekarbonizace EU. Vývoj a výroba elektrolyzérů a vodíkových palivových článků jsou v návrhu nařízení označeny jako strategické bezuhlíkové technologie. U tohoto typu technologií pak NZIA zmiňuje nezbytnost rozvoje jejich výroby na území EU s tím, že jako cíl deklaruje, aby se na území EU vyrábělo minimálně 40 % takových zařízení a technologií. Nařízení výslovně zmiňuje výrobu elektrolyzérů a vodíkových palivových článků. Právě výroba elektrolyzérů a inovace v oblasti elektrolýzy jsou jedním z mála sektorů, kde je EU schopna konkurovat Číně, USA i Japonsku.

Předběžnou dohodu dosaženou Evropským parlamentem a Radou ohledně NZIA nyní musí oba orgány potvrdit a formálně přijmout.

Více k NZIA viz https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/net-zero-industry-act/ nebo https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2024/02/06/net-zero-industry-act-council-and-parliament-strike-a-deal-to-boost-eu-s-green-industry/