Otevřený dopis za podporu nízkouhlíkového vodíku v unijní legislativě

Otevřený dopis za podporu nízkouhlíkového vodíku v unijní legislativě

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)se připojila k otevřenému dopisu iniciovanému národní asociací France Hydrogene za podporu nízkouhlíkového vodíku v unijní legislativě adresovanému unijním institucím a členským státům. Unijní legislativa dnes rozlišuje a do budoucna podpoří dva typy výroby vodíku. Jedná se o vodík nízkouhlíkový a vodík obnovitelný. Obnovitelný vodík, který lze vyrábět jen za předpokladu naplnění striktních podmínek stanovených v směrnici o obnovitelných zdrojích energie, by měl být využíván k snižování emisí skleníkových plynů v sektoru dopravy a průmyslu. Tyto závazné cíle se dnes nachází v směrnici o obnovitelných zdrojích energie a vztahují se čistě na obnovitelný vodík. Cílem tohoto dopisu je umožnit využívat členským státům EU nízkouhlíkový vodík k částečnému snížení množství obnovitelného vodíku, který bude k roku 2030 průmysl povinně spotřebovávat. 

V praxi musí členské státy do roku 2030 v oblasti průmyslu nahradit 42 % spotřebovaného (dnes primárně fosilně vyráběného) vodíku vodíkem obnovitelným, který v unijní legislativě spadá pod tzv. obnovitelné palivo nebiologického původu (RFNBO). Naším záměrem je pozměnit rovnici, kterou budou členské státy využívat k dopočítání množství RFNBO, které bude nutné v roce 2030 spotřebovat v oblasti průmyslu. Tato změna spočívá v odečtení spotřebovaného nízkouhlíkového vodíku od celkové spotřeby (šedého) vodíku v průmyslu. Rovnice pro výpočet procentuálního podílu RFNBO na celkově spotřebovaném vodíku v ČR pak bude vypadat tak, že čitatel bude celkové množství RFNBO spotřebované v průmyslu a jmenovatel bude celkové množství spotřebovaného šedého vodíku v průmyslu mínus spotřebované množství nízkouhlíkového vodíku v průmyslu. Takto upravená rovnice pomůže k snížení povinného cíle pro RFNBO tím, že poníží množství RFNBO, které bude nutné v členském státě do roku 2030 vyrábět.

Tento záměr je vyústěním našich snah o alespoň částečné zrovnoprávnění nízkouhlíkového vodíku s vodíkem obnovitelným a jeho zahrnutí (alespoň částečné zahrnutí) do cílů pro RNFBO.

Dopis je dispozici zde: