Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

DOPRAVA PRO BUDOUCNOST

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Poskytuje výzkumnou, vývojovou a expertní činnost ve všech oblastech dopravy pro státní i soukromý sektor.

Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Centrum dopravního výzkumu se dlouhodobě věnuje výzkumu vlivu dopravy na životní prostředí a jedním z hlavních témat v této oblasti je produkce emisí dopravou, na jejichž snížení je od roku 2017 vyvíjen enormní tlak. Obrovský potenciál, jak naplnit ambiciózní cíle v souladu s politikou udržitelného rozvoje, národním akčním plánem čisté mobility a rovněž z pohledu pokrytí energetických nároků společnosti obecně, spatřujeme v zavádění vodíkových technologií v sektoru dopravy. V této souvislosti je nutné řešit problematiku nejenom technického charakteru, ale i z pohledu společenské přijatelnosti, identifikace psychologických a sociologických bariér, koncepčních či strategických dokumentů zaměřených na rozvoj "vodíkové dopravy" (zahrnujících např. rozvoj infrastruktury plnicích stanic v souladu s potřebami dopravy, a to jak silniční, tak železniční, v mezinárodním, národním i regionálním měřítku) apod. Naší snahou je podpořit přirozené zavádění inovativních a k životnímu prostředí šetrných technologií bez negativních tržních deformací s nepříznivými sociálními a environmentálními dopady.

Problematikou alternativních pohonů se zabýváme dlouhodobě. Z pohledu vodíkových pohonů CDV například zpracovalo Studii proveditelnosti aplikace vodíku ve veřejné dopravě v Karlových Varech, která byla využita při zpracování několika výstupů v mezinárodním projektu Green urban transport systems (GUTS).

www.cdv.cz