Státy Evropské unie podporují projekt vodíkovodu spojující severní Afriku se střední Evropou

Státy Evropské unie podporují projekt vodíkovodu spojující severní Afriku se střední Evropou

Snaha Evropy o energetickou bezpečnost a diverzifikaci učinila významný krok vpřed díky podpoře vodíkovodu SoutH2 ze strany Německa, Itálie a Rakouska. Tento ambiciózní projekt, za kterým stojí čtyři provozovatelé plynárenských sítí – italská společnost Snam, německá společnost Bayernets, Trans Austria a Gas Connect Austria – si klade za cíl vytvořit důležité energetické spojení mezi severní Afrikou a Evropou. Iniciativa SoutH2 je díky novému využití stávajících plynovodů v souladu s vizí Evropské komise, která usiluje o odklon od fosilních paliv a zavádění čistých energetických alternativ.

Hlavním cílem plynovodu SoutH2 je od roku 2030 dovážet ze severní Afriky čtyři miliony tun vodíku ročně. Vzhledem k tomu, že více než 70 % potrubí využívá stávající plynovou infrastrukturu, nabízí projekt nákladově efektivní a účinné řešení pro přeshraniční přepravu vodíku. Potenciál vodíkovodu navíc přesahuje samotný aspekt vodíku, protože umožňuje bezproblémovou integraci sítí zemního plynu i vodíku, což zajišťuje flexibilitu a přizpůsobivost v rámci tranzice Evropy na udržitelnou energetiku.

Energetická bezpečnost zůstává pro evropské země prvořadým zájmem, zejména v kontextu nedávných geopolitických událostí. Vodíkovod SoutH2 představuje cennou příležitost ke snížení závislosti na dovozu ruského plynu. Diverzifikací zdrojů energie a vytvořením nových dodavatelských tras může Evropa zvýšit svou odolnost a zmírnit geopolitická rizika spojená s dovozem tradičních fosilních paliv.

Podpora projektu SoutH2 ze strany Evropské unie přesahuje rámec politické podpory. Provozovatelé plynárenských sítí zapojení do této iniciativy požádali o označení úseků plynovodů, které spadají do jejich působnosti, jako projektů společného zájmu (PCI). Tento status by jim umožnil přístup k finanční podpoře ze strany EU a zrychleným povolovacím procesům, což by usnadnilo včasnou realizaci projektu.

Důležité je, že vodíkovod SoutH2 je v souladu s širší vizí EU o rozšíření výroby a dovozu obnovitelného vodíku. EU si klade za cíl do roku 2030 dovážet deset milionů tun obnovitelného vodíku ročně ze zemí mimo její území a projekt SoutH2 může při dosahování tohoto cíle sehrát významnou roli. Využitím potenciálu severní Afriky pro výrobu vodíku a využitím stávající infrastruktury může Evropa využít udržitelný a nízkouhlíkový zdroj energie, přispět ke svým klimatickým cílům a zároveň podpořit regionální spolupráci.

Vodíkovod SoutH2 představuje zásadní krok k posílení energetické bezpečnosti a diverzifikace Evropy. Propojením severní Afriky s Německem přes Itálii a Rakousko usnadní dovoz obnovitelného vodíku. Projekt se opírá o stávající plynovodní infrastrukturu, nabízí nákladově efektivní řešení a je v souladu se strategií Evropské komise pro odklon od fosilních paliv.

S politickou podporou Německa, Itálie a Rakouska má vodíkovod SoutH2 potenciál stát se stěžejní iniciativou v úsilí Evropy o energetickou nezávislost. Diverzifikací zdrojů energie a vytvořením nových dodavatelských tras může Evropa zvýšit svou energetickou odolnost a snížit geopolitická rizika spojená s dovozem tradičních fosilních paliv. Soulad projektu s cíli EU v oblasti obnovitelného vodíku navíc podtrhuje jeho význam pro urychlení přechodu k udržitelné a uhlíkově neutrální budoucnosti.

S postupem výstavby plynovodu SoutH2 je pro zúčastněné strany zásadní zajistit účinnou koordinaci, technickou proveditelnost a environmentální udržitelnost. Využitím této příležitosti se Evropa může stát lídrem ve výrobě a využívání obnovitelného vodíku, podpořit regionální spolupráci a přispět ke globálnímu úsilí v boji proti změně klimatu.

Zdroje:

https://www.hydrogeninsight.com/policy/germany-and-italy-plan-to-build-hydrogen-ready-gas-pipeline-potentially-allowing-imports-from-north-africa/2-1-1464788

https://www.reuters.com/business/energy/germany-italy-support-new-hydrogen-ready-pipeline-project-2023-06-08/

https://www.offshore-technology.com/news/germany-italy-support-gas-pipeline/

https://www.cleanenergywire.org/news/leaders-italy-and-germany-endorse-natural-gas-and-hydrogen-pipeline-project-south2-corridor

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union