Evropská komise vydala nový seznam klíčových projektů v rámci naplnění realizace Zelené dohody pro Evropu

Evropská komise vydala nový seznam klíčových projektů v rámci naplnění realizace Zelené dohody pro Evropu

Evropská komise (EK) vydala nový seznam přeshraničních energetických projektů. Tento seznam vychází z nové podoby nařízení o Transevropských sítích pro energii (TEN-E), které ukončuje podporu infrastruktury fosilních paliv a zaměřuje se na přeshraniční energetickou infrastrukturu. Seznam EK zahrnuje jak Projekty společného zájmu (PCIs), tedy projekty na území EU, tak poprvé i Projekty vzájemného zájmu (PMIs), spojující EU s ostatními zeměmi a regiony. Komise bude garantovat rychlou realizaci projektů, které mohou přispět ke zdvojnásobení kapacity sítě EU do roku 2030 a ke splnění cíle 42,5% podílu obnovitelné energie.

Z 166 vybraných PCIs a PMIs tvoří více než polovinu (85) projekty v oblasti elektrické energie, přímořských větrných elektráren a chytrých elektrických sítí, z nichž většina má plánovaný provoz v rozmezí mezi lety 2027 a 2030. Nově byly do seznamu zařazeny také projekty zaměřené na vodík a elektrolýzu (celkem 65), které hrají klíčovou roli v integraci energetického systému a dekarbonizaci průmyslu EU. Ve zmíněném seznamu je také obsaženo 14 projektů sítí CO2.

Česká republika figuruje ve 2 projektech, které se týkají vodíkového propojení ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě (HI East). Projekty společného zájmu rozvíjené v regionu jsou tyto:

  • Czech German Hydrogen Interconnector (CGHI).

Cílem tohoto projektu je vybudování přepravní cesty pro čistý vodík vyrobený v Baltském moři a Severských státech do České republiky a dále na jih do Německa.

  • Central European Hydrogen Corridor (CEHC)

Cílem tohoto projektu je umožnit přepravu čistého vodíku z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do velkých oblastí poptávky po vodíku v Německu a dále v EU.

Schválený seznam bude nyní Evropskou komisí předložen k posouzení Evropskému parlamentu (EP) a Radě EU. Tyto instituce budou mít k dispozici dva měsíce na rozhodnutí o přijetí či odmítnutí seznamu v plném rozsahu, a to bez možnosti jakýchkoli úprav. Existuje však možnost prodloužení tohoto procesu o další dva měsíce, pokud EP a Rada podají žádost. Po schválení seznamu bude Komise aktivně spolupracovat s iniciátory projektů a členskými státy na rychlé implementaci zmíněných klíčových projektů v souladu s představenými opatřeními v Akčním plánu EU pro sítě (EU Action Plan for Grids).

Přijatý seznam je již v pořadí šestým zahrnujícím PCIs a zároveň prvním, který slučuje PCIs a PMIs podle nařízení TEN-E přijatého v květnu 2022.

Zdroje:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6047

https://energy.ec.europa.eu/publications/delegated-regulation-first-union-list-projects-common-and-mutual-interest_en

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union