Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Společnost VZÚ se zaměřuje na sektor energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb. Mezi hlavní poskytované služby patří: komplexní diagnostika a zkoušení materiálů, měření hluku a vibrací, pevnostní a termodynamické výpočty, vývoj a aplikace žárově stříkaných povlaků, a technologií tepelného zpracování a služby kalibrační laboratoře. Společnost provozuje akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, systém řízení kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2015 a AS9100.

Historie společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále VZÚ Plzeň) sahá do roku 1907, kdy byl založen výzkumný ústav ŠKODA disponující chemickou, metalografickou a mechanickou laboratoří. V roce 1993 vznikl samostatný subjekt ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, nadále působící v rámci koncernu ŠKODA a.s., a začal poskytovat svoje služby i pro externí zákazníky. V roce 2006 se jeho jediným vlastníkem stala společnost ÚJV Řež, a. s. Následně bylo v roce 2011 přistoupeno k návratu k původnímu historickému názvu – Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Hlavní činností VZÚ Plzeň je provádět nezávislý výzkum a vývoj. Společnost je schopna řešit i komplexní projekty, zahrnující počítačové simulace, testy v akreditovaných zkušebnách a měření v provozu na reálných objektech. Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří: - Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení: vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky, posuzování životnosti, řešení provozních poruch. - Výzkum a vývoj žárových a plazmových nástřiků včetně jejich průmyslových aplikací. - Komplexní řešení problémů spojených s provozním zatížením, spolehlivostí a životností kolejových a silničních vozidel včetně letectví – počítačové simulace, zkoušky ve zkušebnách, měření v provozu. - Výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, deformační odolnosti, aerodynamiky a termomechaniky. - Implementace nových diagnostických metod využívajících postupů pokročilé datové vědy integrujících kromě pokročilých životnostních výpočtů také oblast datové vědy a strojového učení. - Akreditované zkoušky a měření pro široký okruh zákazníků. - Vizuální kontrola těžko přístupných lokalit pomocí dronu např. v energetických zařízení včetně pořízení záznamů a vyhodnocení - Defektoskopické zkoušky VT, PT, MT, UT Společnost se zaměřuje zejména na následující obory: - Energetika (výzkum a snižování vibrací a hlučnosti, vyvažování rotačních strojů, kontrola dynamických vlastností základů zařízení, posuzování zbytkové životnosti, výzkum a výpočty proudění, vibrací, pevnosti a únavové životnosti, zkoušky seizmické odolnosti a otřesuvzdornosti, materiálové zkoušky). - Výzkum a realizace žárových a plazmových nástřiků funkčních povrchů součástí energetických a strojírenských zařízení. - Dopravní strojírenství (výzkum a zkoušky pevnosti a únavové životnosti, měření namáhání v provozních podmínkách, měření a snižování hlučnosti a vibrací, pevnostní, dynamické, únavové a crash výpočty, výpočty vnější aerodynamiky a proudění v interiérech, materiálové zkoušky). - Metalurgie (výzkum nových materiálů, materiálové zkoušky, tepelné zpracování a povrchové úpravy energetických i strojírenských komponent). - Všeobecné strojírenství (pevnostní výpočty, materiálové zkoušky, vibrodiagnostika). Společnost VZÚ každoročně pořádá konferenci s dlouholetou tradicí „Životnost komponent energetických zařízení“, kde ústředním tématem je hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje. V oblasti vodíkových technologií se VZÚ zabývá testováním vlivu různého typu vodíkového prostředí na degradaci materiálů, a to v současnosti zejména pro lokální a tranzitní potrubní systémy. Analýzy jsou zaměřeny na metalografické a fraktografické analýzy a široké spektrum mechanického zkoušení. VZÚ dále nabízí komplexní výpočtovou podporu při vývoji a ověření vodíkových aplikací s využitím nejmodernějších výpočetních postupů (FEA, CFD, MBD, AI). Pro vodíkové aplikace jsou relevantní zejména výpočty proudění a přestupu tepla (pracovníci VZU realizovali mj. výpočty pro návrh bezpečného plnění vodíkových nádrží s ohledem na oteplení prvků a výpočty množství uniklého vodíku při aktivaci bezpečnostních prvků). Pevnostní a dynamické výpočty vhodně doplňují vývoj vodíkových aplikací. Simulace založené na metodách umělé inteligence (např. neuronové sítě a strojové učení) jsou s výhodou využívány při simulaci jevů, ke kterým je k dispozici větší množství experimentálních dat. V oblasti využití vodíku pro dopravní techniku se VZÚ podílelo na vývoji vodíkového autobusu TriHyBus a vývoji mobilní vodíkové plnicí stanice společnosti Devinn, a to jak zapojením simulací (pevnostní výpočty, výpočty oteplení, simulace dynamických jízdních vlastností), tak experimentálně (měření provozního namáhání při testovacích jízdách).

Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň, Česká republika
Tel.: +420 371 430 750
Email.:
www.vzuplzen.cz