OKK Koksovny, a.s.

OKK Koksovny, a.s.

OKK Koksovny, a.s. jsou největším evropským výrobcem slévárenského koksu. Námi vyráběný slévárenský koks se již dlouhou dobu těší pověsti výrobku špičkové evropské kvality. Společnost OKK Koksovny, a.s. nabízí široký sortiment koksů pro slévárenskou a hutní výrobu, speciální metalurgii, vytá­pění a jiné účely. Dalšími výrobky jsou koksochemické produkty, které vznikají při vysokoteplotní karbonizaci uhlí. OKK Koksovny, a.s. je významným členem České koksárenské společnosti.

OKK Koksovny, a.s. (dále jen OKK nebo společnost) provozuje jeden výrobní závod – koksovnu Svoboda, kde jsou v provozu 4 koksovací baterie. Společnost vyrábí ročně tzv. termodynamickou přeměnou koksovatelného uhlí bez přístupu vzduchu - koksováním – cca 700 kt koksu. Tímto procesem byly vyprodukovány slévárenské, vysokopecní, otopové a technologické druhy koksu v dalším členění dle zrnitosti a kvalitativních znaků v souladu s požadavky trhu.

Hlavním výrobním programem OKK Koksovny, a.s. je produkce koksu slévárenského a vysokopecního – suroviny nezbytné nejen pro výrobu železa a litiny, ale i pro celou řadu dalších odvětví. Koks vyrábíme prakticky ze všech druhů uhlí vhodného pro kokso­vání.

Slévárenský a vysokopecní koks

Musí svými technologickými vlastnostmi zabezpečovat podmínky pro výrobu litiny a izolačních materiálů na bázi čediče nebo skelných vláken. Vysokopecní koks plní ve vysokých pecích především úlohu oxidačně-redukčního činidla. Uvnitř vysoké pece tvoří nosnou strukturu, která zabezpečuje protisměrné toky plynu a tekutých produktů vysokopecního pochodu při výrobě surového železa.

Technologický koks

Zde patří: O1 - Ořech1, O2 - Ořech2, Hr - hrášek, Pr -prach. První dva druhy jsou často nazývány otopovými koksy vzhledem ke svému převažujícímu účelu použití, jako levné a ekologické palivo pro výrobu tepla a ohřev vody v domácnostech a firmách, zejména tam, kde není možnost dálkového rozvodu tepla nebo plynu. Díky nízkému obsahu balastu a síry v poměru k výhřevnosti (26 MJ/kg) se jedná o ekologické palivo splňující přísné limity na obsah znečišťujících látek, tzv. emisí do ovzduší.

Chemické výrobky

Jsou vedlejší produkty koksování získané z koksárenského plynu. Patří sem dehet, benzol, síran amonný, pevná síra a technicky čistý koksárenský plyn. Dehet a benzol jsou důležité suroviny pro další zpracování v chemickém průmyslu, síran amonný je využíván v zemědělství jako hnojivo a technicky čistý koksárenský plyn je používán zpětně k otopu koksárenských bateríí a cca ze 45 % k výrobě elektrické energie a výrobě tepla.

Koksárenský plyn obsahuje cca 55 % vodíku. Odsud pochází myšlenka vodík z plynu oddělit pro další použití, zejména pro pohon dopravních prostředků a jmenovitě městských ostravských autobusů.

Ekologické aktivity

Ochrana životního prostředí, spolu s vytvářením bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance  patří k nejvyšším prioritám společnosti.

Ochrana ovzduší

Hlavní pozornost byla zaměřena na plnění legislativních požadavků, které definuje Integrované povolení ve shodě s nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

V souladu s platnou legislativou proběhla měření a monitorování znečišťujících látek; závazné emisní limity a emisní stropy byly splněny.

Ochrana vod

V oblasti vodního hospodářství OKK jsou prováděny důsledné kontroly jak v technologických procesech, tak i na odpadních vodách vypouštěných do veřejné kanalizace a do vodních toků. Kvalita odpadních vod splňuje stanovené limity.

Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001

Společnost je od roku 2015 certifikována dle normy ISO 14001. Úspěšným absolvováním dozorových auditu společnost potvrzuje svůj dlouhodobý pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.

Certifikátem EMS prezentujeme našim zákazníkům i veřejnosti systematický a trvalý zájem společnosti a odpovědnost při ochraně a zlepšování životního prostředí.

V souladu s právními požadavky a vlastní integrovanou politikou při své činnosti dlouhodobě preferujeme ekologická řešení a účinnou prevenci společně s principem neustálého zlepšování.

 

www.koksovny.cz