07162020čt

Členové platformy

ÚJV Řež a.s.

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV)

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. V počátečním krátkém období byl Ústav řízen Vládním výborem a následně převeden do Československé akademie věd. Při založení ÚJV byly uvolněny značné finanční prostředky, které umožnily rozvinout výzkumnou činnost a prakticky okamžitě zahájit projekční práce s následující výstavbou objektů a experimentálních zařízení v Řeži. Původním posláním Ústavu byly činnosti spojené se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výroba radioizotopů a výchova vědeckých pracovníků. Experimentální reaktor VVR-S byl uveden do provozu 24. září 1957.

První etapa budování ÚJV byla ukončena v roce 1962 výstavbou radiochemického pavilonu pro práci s vysokými aktivitami. Postupně se ukázalo, že zaměření ÚJV na základní výzkum v rámci ČSAV neodpovídá zcela situaci v zajišťování výstavby jaderných elektráren a jejich posuzování. Došlo proto k delimitaci Ústavu a jeho převážná část byla k 1. lednu 1972 převedena do působnosti tehdejší Československé komise pro atomovou energii. Ústav jaderného výzkumu se stal samostatnou příspěvkovou organizací. V tomto uspořádání pracoval dvacet jedna let. V Ústavu došlo k přestavbě struktury výzkumného programu. Výzkumná činnost byla v tomto obobí převážně nasměrována na budované a provozované jaderné elektrárny typu VVER, na rychlé reaktory a na potřeby orgánu státního dozoru nad jadernou bezpečností.

Ústav jaderného výzkumu byl k 31. prosinci 1992, v druhé vlně privatizace, transformován na akciovou společnost. Hlavní problém této transformace představovala změna orientace na potřeby zákazníka a s ní spojený nákladový šok, který se během dvou let podařilo zvládnout. Byl to výsledek velkého úsilí věnovaného transformaci činnosti Ústavu na potřeby zákazníků. Transformací se Ústav zařadil do obdobného procesu probíhajícího v jaderných centrech některých států západní Evropy.

V listopadu roku 2002 byl koupí části podniku Energoprojekt Praha a.s. - divize projektových a dodavatelských činností rozšířen předmět činnosti podnikání Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. o projektové a inženýrské služby. Činnost nově vzniklé divize Energoprojekt Praha navazuje, především v oblasti energetiky, na více než 50 letou tradici a know-how svého předchůdce Energoprojektu Praha.

V současné době poskytuje Ústav široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v České republice i v zahraničí, podporuje centrální státní instituce České republiky v oblasti strategického řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady (Ministerstvo průmyslu a obchodu), zajišťuje nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zajišťuje rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro základní a aplikovaný výzkum, zdravotnictví a průmysl, poskytuje výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů, zajišťuje výrobu radiofarmak, provádí výchovu a výcvik odborných a vědeckých pracovníků a řadu dalších činností.

Kromě toho Ústav působí i v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické energetiky, chemického průmyslu a ochraně životního prostředí.

V oblasti mezinárodní spolupráce se daří ÚJV rozšiřovat a diversifikovat svoje vztahy. Základem je tradiční vazba na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Po vstupu do OECD v roce 1995 se mezinárodní aktivity ÚJV rozšířily o intenzívní kontakty s NEA/OECD, kde je ÚJV aktivně zapojen ve většině pracovních orgánů zejména v CSNI. V rámci přípravy vstupu České republiky do EU se Ústav zapojil do 45 výzkumných programů v 5. rámcovém programu EU a v současné době se úspěšně zapojil do 6. rámcového programu. V bilaterální spolupráci Ústav spolupracuje v různých oblastech s předními zahraničními ústavy, např. IRSN a CEA (Francie), GRS (Německo), NRC (USA) a IAE Kurčatova (Rusko), apod.

 

https://www.ujv.cz/

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

22 9. 2020
World Hydrogen Congress

September 22.-23. 2020, Paris, France

23 9. 2020
28 9. 2020
20 10. 2020
14th European SOFC & SOE Forum 2020

moved to October 20.-23. 2020 Lucern, Switzerland

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.