03292020ne

Členové platformy

ČVUT FS

cvutFakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univerzity v střední Evropě založené roku 1707. Strojírenství jako samostatný obor se na této škole začalo vyučovat v roce 1864 a proto je tento rok považován za rok vzniku strojní fakulty.

Fakulta strojní ČVUT v Praze poskytuje v současnosti univerzitní technické vzdělání a vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky.

Na fakultě strojní je akreditováno jak strukturované studium (osmisemestrový bakalářský studijní program - Bc. a čtyřsemestrový navazující magisterský studijní program - Ing.), tak i jedenáctisemestrový magisterský studijní program - Ing., a dále pak doktorský studijní program - PhD.

Studium probíhá formou prezenční (dříve „denní studium") i kombinovanou (dříve „dálkové studium"). Studium se vyznačuje interdisciplinaritou, humanizací obsahu a výchovou k osobní zodpovědosti.

Ve studijním programu bakalářském nabízí fakulta obory Dopravní a manipulační technika, Informační a automatizační technika, Technika životního prostředí, Tepelná a procesní technika, Výrobní technika, Aplikovaná mechanika pro bakaláře, Strojírenská technologie a management.

Ve studijním programu magisterském a navazujícím magisterském jsou nabízeny obory Technika životního prostředí, Energetické stroje a zařízení, Výrobní inženýrství, Přístrojová a řídící technika, Dopravní a manipulační technika, Inženýrská mechanika a mechatronika, Procesní inženýrství, Výrobní stroje a zařízení, Letadlová technika, Řízení a ekonomika podniku, Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, Materiálové inženýrství, Matematické modelování v technice.

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání probíhá v několika směrech. Kromě mobility studentů i akademických pracovníků realizovanou na základě smluv jde zejména o vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost, spojenou s účastí na vědeckých a odborných seminářích a konferencích, zejména v zemích EU. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je realizována přímým napojením do jednotlivých programů EU nebo ostatních mezinárodních programů

Fakulta se podílí i na činnosti dalších výzkumných center, spolupracuje s AV ČR, Inženýrskou akademií ČR, Asociací výzkumných organizací, Svazem průmyslu a dopravy, Svazem výrobců strojírenské techniky, s řadou velkých, středních i malých průmyslových firem jako např. Siemens, Porsche, ŠkodaAuto, Hydrosystém Olomouc i řadou dalších.

Pracoviště fakulty strojní se nacházejí v Praze - Dejvicích, v historické budově na Karlově náměstí, v Horské ulici a na Julisce. Od akademického roku 2003/04 bylo nově zřízeno dislokované pracoviště v Sezimově Ústí. Fakulta má i několik učebních středisek.

Cílem fakulty je špičkové pedagogické a vědecké české pracoviště uznávané doma i v zahraničí. Fakulta se aktivně zúčastňuje harmonizace Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru tak, aby byla s Evropským systémem kompatibilní, pro posluchače atraktivní a odpovídala potřebám společnosti.

V současné době působí na fakultě na 14 ústavech a ve dvou výzkumných centrech 32 profesorů, 78 docentů, 175 odborných asistentů a asistentů, kteří se rovněž významně podílejí na výzkumných a vývojových projektech.

Volení zástupci studentů se účastní řízení fakulty při projednávání závažné problematiky v Akademickém senátu fakulty strojní a v Akademickém senátu ČVUT. Kromě toho mají všichni studenti možnost se vyjadřovat ke studijní a jiné problematice v pravidelných anketách, jejichž výsledky (týkající se např. hodnocení úrovně jednotlivých předmětů, učitelů, studijní literatury aj). bere vedení fakulty v úvahu a činí z nich potřebné závěry. Tak je zajištěna zpětná vazba. Fakulta se zaměřuje na zlepšení informovanosti akademické obce a zaměstnanců a vytváření tvůrčího a kolegiálního klimatu, potřebného pro studenty a zaměstnance.

Na fakultě strojní je možno studovat i v angličtině. Tato výuka je určena našim a zahraničním studentům a je významně podporována pravidelnými nákupy zahraniční studijní literatury.

I vy můžete studovat na Fakultě strojní ČVUT v Praze

 

https://www.fs.cvut.cz/

Hydrogen Days 2020

Akce aktuální

14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

25 11. 2020
Hydrogen Days 2020

moved to November 25-27. 2020, Prague, Czech republic

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.