Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Výzkumné energetické centrum (VEC) při VŠB - Technické univerzitě Ostrava je specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. VEC je od roku 2002 samostatným vysokoškolským ústavem a za tu dobu se podílelo na několika desítkách domácích i mezinárodních projektů ve spolupráci jak s jinými univerzitami, tak s firmami. Jedním z principů fungování VEC je systematické budování partnerských vztahů s podniky a provádění výzkumných činností pro potřeby průmyslové praxe, což se také pozitivně projevuje na počtu a kvalitě výsledků VaV.

Hlavními řešenými tématy je zdokonalování procesů transformace energií, omezování negativních dopadů spalování tuhých paliv na životní prostředí, využívání druhotných a odpadních zdrojů energií pro výrobu elektrické energie, ORC technologie, využívání obnovitelných zdrojů energií, identifikace rizik souvisejících s výrobou a využíváním alternativních paliv. Novu oblastí je vodíková energetika.

Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř pro měření tepelně-technických veličin, emisí škodlivin, posuzování provozních parametrů energetických technologií. Pracoviště má zároveň autorizaci MŽP ČR pro měření emisí škodlivin a pověření pro vzdělávání pracovníků v oblasti měření emisí ve všech kvalifikačních úrovních. Je také pověřeným pracovištěm pro notifikované činnosti.

VEC je stále jedinou akreditovanou laboratoří v ČR, která provádí kontinuální měření koncentrace čpavku a plynné fáze rtuti v odpadním plynu ze spalovacích zdrojů. VEC zároveň poskytuje kompletní projekční činnosti v energetice, zpracovává energetické audity a studie (akreditace), provádí monitoring obnovitelných energetických zdrojů a energetický management.

Detailněji lze všechny činnosti, VaV i spolupráci s průmyslem, rozdělit do následujících oblastí:

 • Zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení
  • zkoumání charakteristik spalovacích procesů,
  • zvyšování energetické účinnosti transformací energií a zařízení,
  • omezování negativních dopadů spalování paliv na životní prostředí.
 • Využití alternativní paliv, OZE a odpadních energií
  • charakterizace a procesy využívání tuhých alternativních paliv (TAP),
  • VaV zařízení pro využívání TAP,
  • využití biomasy pro kogeneraci, fotovoltaická výroba el. energie,
  • ORC technologie pro využívání odpadního tepla,
  • inovativní řešení čištění energoplynu,
  • výroba kapalných biopaliv II. generace syntézou Fischer-Tropsch.
 • Bezpečnost v energetice a průmyslu
  • identifikace rizik souvisejících s použitím alternativních pa­liv,
  • modelovací nástroje pro oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem,
  • analýza a experimentální ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti, určení výbuchových parametrů,
  • problematika nanočástic.
 • Vodíková energetika
  • problematika palivových článků,
  • provozní charakteristiky produkce vodíku díky OZE,
  • skladování a opětovné využití vodíku,
  • komplexní vodíkové infrastruktury pro domy a dopravu,
  • energetický management akumulace a využití vodíku pro řízení sítí.

 

 • Spolupráce s průmyslovými partnery
  • zpracování energetických studií (TES), auditů (EA), posudků (EP) a průkazů energetické náročnosti budov (PENB),
  • monitorování a optimalizaci energií (EnergoGuard),
  • monitorování obnovitelných zdrojů (SunnyGuard),
  • projekční činnost v energetice,
  • bezpečnost paliv a technologií,
  • poradenství a implementace normy ČSN EN ISO 50 001.

 

vec.vsb.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union