RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Společnost RWE Gas Storage CZ je největším provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu v ČR. RWE Gas Storage CZ je součástí koncernu RWE, jedné z největších evropských energetických společností. Společnost provozuje celkem 6 podzemních zásobníků plynu, z toho 5 na Moravě (Tvrdonice, Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk a Třanovice) a jeden v Čechách (Háje u Příbrami). Podzemní zásobníky byly vybudovány pro zajištění bezpečného zásobování ČR zemním plynem a mají celkový provozní objem přes 2,7 mld. m3, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců. Podzemní zásobník v Lobodicích byl před svou transformací na zemní plyn na přelomu 80. a 90. let původně určený ke skladování přebytků koksárenského plynu z Ostravska, obsahujícího značný podíl vodíku.

Společnost v současné době posuzuje své provozy na skladování zejména směsi zemního plynu s vodíkem a na celkovou připravenost nadzemních technologií (potrubí, komprese, úprava plynu) a vrtů z materiálového a procesního hlediska. U podzemní části pak z hlediska geochemických interakcí a integrity ložiska. Společnost zároveň zkoumá možnosti výroby čistého vodíku, jeho využití při testování svých technologií a uplatnění v dodavatelském řetězci.

Společnost úspěšně laboratorně a následně řízeně na jednom z vrtů vyzkoušela tzv. ložiskovou biologickou metanizaci, kdy je prostřednictvím přirozeně se vyskytujících metanogenních mikroorganismů přeměňován v ložisku vodík a oxid uhličitý na metan.

 

RWE Gas Storage CZ:

Limuzská 3135/12, Praha 108 00, Česká republika

Tel.: +420 267 971 111

E-mail:

www.rwe-gasstorage.cz 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union