02232020ne

Členové platformy

VŠCHT Praha

vscht prahaVysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je nejen největší vzdělávací institucí ve střední Evropě se zaměřením na výuku technické chemie, ale také významným vědecko-výzkumným centrem. VŠCHT Praha je nejvýkonnější vysokou školou v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

Pro VŠCHT Praha je charakteristická tradiční a velmi úzká spolupráce s průmyslovou sférou, aktivní transfer vědeckých poznatků do praxe, podíl na inovacích a v neposlední řadě průmyslovém výzkumu a vývoji. 

Vědecko-výzkumný potenciál VŠCHT Praha je podpořen silným badatelským zázemím, které tvoří vědecká knihovna, centrální laboratoře a vydavatelství. Vedle stálých zaměstnanců ve výzkumných týmech je také nepřehlédnutelný potenciál studentů doktorského studia a talentovaných studentů magisterského studia. Systematickou přípravou odborníků ve studijním oboru Vodíkové a membránové technologie poskytuje VŠCHT Praha specializované vzdělání, zaměřené na využívání vodíku v energetickém průmyslu, dopravě a dalších oblastech.

V souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje a budoucího pokrytí energetických nároků společnosti se VŠCHT Praha již před řadou let zapojila do výzkumu problematiky spojené s rozvojem tzv. vodíkového hospodářství. V současné době probíhá v jejích laboratořích celá řada výzkumných projektů, zaměřených na tuto významnou oblast. Mezi řešené projekty patří výroba, purifikace a skladování vodíku, stejně tak jako vývoj a aplikace palivových článků pro účinnou produkci elektrické energie. V rámci výzkumu a vývoje je na VŠCHT řešen celý řetězec od přípravy materiálů (katalyzátory, membrány atp.) až po návrhy celých technologií a integrovaných systémů. K tomu VŠCHT Praha využívá přístrojové vybavení a rovněž výpočetní kapacity se specializovanými programy (COMSOL, ASPEN plus etc) určené pro realizaci náročných počítačových simulací v rámci matematického modelování a návrhů technologií.

Výzkumné projekty jsou řešeny za finanční podpory z rozpočtových prostředků České republiky (granty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Ministerstva průmyslu a rozvoje ČR a Ministerstva vnitra ČR). Významná část výzkumu je realizována na základě mezinárodní spolupráce, především v rámci evropských projektů financovaných Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), kde je VŠCHT Praha jediným členem z ČR.

Věda a výzkum na VŠCHT Praha

Základní směry vědecko-výzkumné činnosti jsou dány prioritami opírajícími se především o cíle výzkumných záměrů a jsou zaměřeny na oblast chemie a chemické technologie, materiálového inženýrství, potravinářství, biotechnologie, biochemie, mikrobiologie, genetiky, technologie pro ochranu životního prostředí, chemického a procesního inženýrství a ekonomiky, a to zejména na:

 • katalytické procesy v chemii a chemické technologii
 • přípravu a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím mikro- a nanoskopických metod
 • moderní způsoby zpracování paliv
 • moderní technologie úpravy vod a zpracování odpadů
 • progresivní potravinářské a biochemické technologie, kvalitu a bezpečnost potravin
 • reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů
 • fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů

V současné době na VŠCHT Praha pracuje devět výzkumných center.


V roce 2006 zahájilo řešení pět nových projektů výzkumných center, u prvních dvou je VŠCHT Praha příjemcem-koordinátorem.

 • Struktura a syntetické aplikace komplexů přechodných kovů
 • Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii
 • Příprava, modifikace a analýza materiálů energetickými svazky
 • Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů
 • Centrum chemické genetiky

Druhým rokem řešení pokračovala v roce 2006 čtyři výzkumná centra:

 • Centrum aplikované genomiky
 • Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele
 • Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství
 • Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů

VŠCHT Praha je zapojena do evropského výzkumného prostoru a zejména v oblasti geneticky modifikovaných mikroorganismů a kvalitě bezpečnosti potravin je uznávanou autoritou.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty chemické technologie

Výzkumná a vývojová činnosti fakulty je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum v oblastech chemie, chemické technologie, chemie materiálů kovových, anorganických nekovových, polymerních a kompozitních. FCHT je významným výzkumným partnerem chemicky a materiálově orientovaného průmyslu českého i zahraničního.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty technologie ochrany prostředí

Výzkumná a vývojová činnost fakulty vychází z tradičního zaměření na technologii paliv a vody a v souladu s nejnovějšími trendy klade velký důraz na ekologicky šetrné technologie.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty potravinářské a biochemické technologie

Výzkumná a vývojová činnost fakulty pokrývá všechny oblasti potravinářské chemie, technologie a biotechnologie s důrazem na zvyšování kvality potravin a zajištění optimální výživy obyvatelstva, uplatnění progresivních inženýrských procesů s cílem vyššího zhodnocení surovin a odpadů a biochemické, mikrobiologické a molekulárně-genetické studie vytvářející teoretický základ pro moderní biotechnologie.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty chemicko-inženýrské

Výzkumná a vývojová činnost fakulty je zaměřena na komplexní oblast chemického a procesního inženýrství, od inženýrského experimentu k počítačovému modelování, analýze, měření a řízení.

 

https://www.vscht.cz/home

Hydrogen Days 2020

Akce aktuální

04 3. 2020
14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.