03292020ne

Členové platformy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

DOPRAVA PRO BUDOUCNOST

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Poskytuje výzkumnou, vývojovou a expertní činnost ve všech oblastech dopravy pro státní i soukromý sektor.

Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Centrum dopravního výzkumu se dlouhodobě věnuje výzkumu vlivu dopravy na životní prostředí a jedním z hlavních témat v této oblasti je produkce emisí dopravou, na jejichž snížení je od roku 2017 vyvíjen enormní tlak. Obrovský potenciál, jak naplnit ambiciózní cíle v souladu s politikou udržitelného rozvoje, národním akčním plánem čisté mobility a rovněž z pohledu pokrytí energetických nároků společnosti obecně, spatřujeme v zavádění vodíkových technologií v sektoru dopravy. V této souvislosti je nutné řešit problematiku nejenom technického charakteru, ale i z pohledu společenské přijatelnosti, identifikace psychologických a sociologických bariér, koncepčních či strategických dokumentů zaměřených na rozvoj "vodíkové dopravy" (zahrnujících např. rozvoj infrastruktury plnicích stanic v souladu s potřebami dopravy, a to jak silniční, tak železniční, v mezinárodním, národním i regionálním měřítku) apod. Naší snahou je podpořit přirozené zavádění inovativních a k životnímu prostředí šetrných technologií bez negativních tržních deformací s nepříznivými sociálními a environmentálními dopady.

Problematikou alternativních pohonů se zabýváme dlouhodobě. Z pohledu vodíkových pohonů CDV například zpracovalo Studii proveditelnosti aplikace vodíku ve veřejné dopravě v Karlových Varech, která byla využita při zpracování několika výstupů v mezinárodním projektu Green urban transport systems (GUTS).

www.cdv.cz

Hydrogen Days 2020

Akce aktuální

14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

25 11. 2020
Hydrogen Days 2020

moved to November 25-27. 2020, Prague, Czech republic

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.