09152019ne

Členové platformy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Výzkumné energetické centrum (VEC) při VŠB - Technické univerzitě Ostrava je specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. VEC je od roku 2002 samostatným vysokoškolským ústavem a za tu dobu se podílelo na několika desítkách domácích i mezinárodních projektů ve spolupráci jak s jinými univerzitami, tak s firmami. Jedním z principů fungování VEC je systematické budování partnerských vztahů s podniky a provádění výzkumných činností pro potřeby průmyslové praxe, což se také pozitivně projevuje na počtu a kvalitě výsledků VaV.

Hlavními řešenými tématy je zdokonalování procesů transformace energií, omezování negativních dopadů spalování tuhých paliv na životní prostředí, využívání druhotných a odpadních zdrojů energií pro výrobu elektrické energie, ORC technologie, využívání obnovitelných zdrojů energií, identifikace rizik souvisejících s výrobou a využíváním alternativních paliv. Novu oblastí je vodíková energetika.

Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř pro měření tepelně-technických veličin, emisí škodlivin, posuzování provozních parametrů energetických technologií. Pracoviště má zároveň autorizaci MŽP ČR pro měření emisí škodlivin a pověření pro vzdělávání pracovníků v oblasti měření emisí ve všech kvalifikačních úrovních. Je také pověřeným pracovištěm pro notifikované činnosti.

VEC je stále jedinou akreditovanou laboratoří v ČR, která provádí kontinuální měření koncentrace čpavku a plynné fáze rtuti v odpadním plynu ze spalovacích zdrojů. VEC zároveň poskytuje kompletní projekční činnosti v energetice, zpracovává energetické audity a studie (akreditace), provádí monitoring obnovitelných energetických zdrojů a energetický management.

Detailněji lze všechny činnosti, VaV i spolupráci s průmyslem, rozdělit do následujících oblastí:

 • Zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení
  • zkoumání charakteristik spalovacích procesů,
  • zvyšování energetické účinnosti transformací energií a zařízení,
  • omezování negativních dopadů spalování paliv na životní prostředí.
 • Využití alternativní paliv, OZE a odpadních energií
  • charakterizace a procesy využívání tuhých alternativních paliv (TAP),
  • VaV zařízení pro využívání TAP,
  • využití biomasy pro kogeneraci, fotovoltaická výroba el. energie,
  • ORC technologie pro využívání odpadního tepla,
  • inovativní řešení čištění energoplynu,
  • výroba kapalných biopaliv II. generace syntézou Fischer-Tropsch.
 • Bezpečnost v energetice a průmyslu
  • identifikace rizik souvisejících s použitím alternativních pa­liv,
  • modelovací nástroje pro oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem,
  • analýza a experimentální ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti, určení výbuchových parametrů,
  • problematika nanočástic.
 • Vodíková energetika
  • problematika palivových článků,
  • provozní charakteristiky produkce vodíku díky OZE,
  • skladování a opětovné využití vodíku,
  • komplexní vodíkové infrastruktury pro domy a dopravu,
  • energetický management akumulace a využití vodíku pro řízení sítí.

 

 • Spolupráce s průmyslovými partnery
  • zpracování energetických studií (TES), auditů (EA), posudků (EP) a průkazů energetické náročnosti budov (PENB),
  • monitorování a optimalizaci energií (EnergoGuard),
  • monitorování obnovitelných zdrojů (SunnyGuard),
  • projekční činnost v energetice,
  • bezpečnost paliv a technologií,
  • poradenství a implementace normy ČSN EN ISO 50 001.

 

KONTAKTY

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava – Poruba

Tel: 597 324 285

e-mail:

web: vec.vsb.cz

Akce aktuální

23 9. 2019
08 10. 2019
12th Energy Storage World Forum

October 8-12, 2019, Rome, Italy

05 11. 2019
HYPOS Forum

November 5-6, 2019, Dresden, Germany

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.